Seiteninhalt

(78 Adressen)


Büro des Landrats
Stabsfunktion 1.2
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77290
Fax: 08151 148-292
E-Mail: landrat@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/SF1_2
Zimmer: OG.108


E-Government, Controlling, Web- und Geo-Service
Stabsfunktion 1.4
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77815
(Web-Service Zentrale)

Fax: 08151 148-11815
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Kontaktformular: https://www.lk-starnberg.de/kols
Internet: https://www.lk-starnberg.de/SF1_4
Zimmer: OG.203


Allgemeiner Sozialer Dienst
Team 232
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77271
Fax: 08151 148-11535
E-Mail: fachbereich23@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/232


Ambulante Hilfen
Team 231
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77496
Fax: 08151 148-11535
E-Mail: fachbereich23@lra-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/231


Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Unterhaltsvorschuss
Team 235
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77402
Fax: 08151 148-11535
E-Mail: kinder-jugend-familie@lra-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/235


Asyl, Integration und Migration
Fachbereich 35
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77672
Fax: 08151 148-11672
E-Mail: asyl@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet:
Zimmer: EG.121


Asylrecht
Team 314
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77335
Fax: 08151 148-11335
E-Mail: abh-asyl@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/314
Zimmer: Anmeldung im ServiceBüro 31, Raum: EG.183
(Anmeldung)Aufenthaltsbeendigung und Staatsangehörigkeit
Team 315
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77336
E-Mail: abh-abm@LRA-starnberg.de
Fax: 08151 148-11336
(Aufenthaltsbeendigung)

E-Mail: staatsangehoerigkeit@lra-starnberg.de
Fax: 08151 148-11332
(Staatsangehörigkeit)

De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/315
Zimmer: Anmeldung im ServiceBüro 31, Raum: EG.183
(Anmeldung)Aufenthaltsrecht
Team 313
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77334
Fax: 08151 148-11334
E-Mail: abh-aufenthalt@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/313
Zimmer: Anmeldung im ServiceBüro 31, Raum: EG.183
(Anmeldung)Ausländerwesen
Fachbereich 31
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Kontaktformular: https://www.lk-starnberg.de/kofm
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/31
Zimmer: Anmeldung im ServiceBüro 31, Raum: EG.183
(Anmeldung)Bauen - Verwaltung und Technik
Geschäftsbereich 4
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77450
Fax: 08151 148-11531
E-Mail: bauwesen@lra-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/GB4
Zimmer: 283


Bauleitplanung und Sonderaufgaben
Fachbereich 41
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77450
Fax: 08151 148-531
E-Mail: bauwesen@LRA-starnberg.de
Internet: www.lk-starnberg.de/41
Zimmer: 283
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de


Bautechnik, Bauunterhalt
Team 12.22
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77382
Fax: 08151 148-11382
E-Mail: hochbau@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/12_22
Zimmer: OG.122 und OG.123


Bautechnik, Neubau
Team 12.23
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg


Bauwesen Verwaltung - Technik
Fachbereich 40
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77450
Fax: 08151 148-531
E-Mail: bauwesen@LRA-starnberg.de
Internet:
Zimmer: 283
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de


Behördenleitung
Landrat
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77250
Fax: 08151 148-490
E-Mail: landrat@LRA-starnberg.de
Zimmer: OG.110
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de


Besondere Soziale Dienste
Team 233
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77376
Fax: 08151 148-11535
E-Mail: fachbereich23@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/233


Brandschutzdienststelle
Stabsfunktion 3.1
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77186
Fax: 08151 148-11186
E-Mail: brandschutz@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/SF3_1
Zimmer: EG.115


BürgerService (T2)
Team 102
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77148
Fax: 08151 148-11160
E-Mail: buergerservice@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/102


BürgerService
Fachbereich 10
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77148
Fax: 08151 148-11160
E-Mail: buergerservice@LRA-Starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/10


BürgerService (T1)
Team 101
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77148
Fax: 08151 148-11160
E-Mail: buergerservice@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/101


BürgerService (T3)
Team 103
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77148
Fax: 08151 148-11160
E-Mail: buergerservice@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/101


BürgerService (T4)
Team 104
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77148
Fax: 08151 148-11160
E-Mail: buergerservice@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/101


Bürgerservice, Beteiligungsmanagement
Geschäftsbereich 1
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77148
Fax: 08151 148-160
E-Mail: buergerservice@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/GB1
Zimmer: EG.176


Energie und Klimaschutz
Stabsfunktion 5.1
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77352
(Klimaschutz)

Telefon: 08151 148-77442
(Umweltberatung)

Fax: 08151 148-11442
E-Mail: klimaschutz@LRA-starnberg.de
E-Mail: umweltberatung@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/SF5_1
Zimmer: OG.270


Finanzen, Gebäudewirtschaft
Fachbereich Z 12
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77296
Fax: 08151 148-11490
E-Mail: finanzwesen@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/Z12
Zimmer: OG.112


Gebäudemanagement
Team 12.24
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77580
Fax: 08151 148-11580
E-Mail: gebaeudemanagement@lra-starnberg.de


Gebäudewirtschaft
Sachbereich 12.2
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77263
Fax: 08151 148-11263
E-Mail: gebaeudewirtschaft@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/
Zimmer: OG.126


Geo-Service
1.41 SB
Stabsfunktion 1.4
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77815
(Geo-Service Zentrale Rufnummer)

Fax: 08151 148-11815
E-Mail: geolis@lra-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/gis
Zimmer: OG.204


Geschäftsführung Gutachterausschuss
40.1
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77414
Telefon: 08151 148-11421
E-Mail: gutachterausschuss@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: www.lk-starnberg.de
Zimmer: OG.214


Gesundheitliche Beratung und Gesundheitshilfe
Team 322
Dampfschiffstraße 2 a
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77900
Fax: 08151 148-11999
E-Mail: gesundheitsamt@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/322


Gesundheitswesen
Fachbereich 32
Dampfschiffstraße 2 a
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77900
Fax: 08151 148-11999
E-Mail: gesundheitsamt@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/32


Gewerbe, Jagd, Gesundheit
Team 341
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77405
Fax: 08151 148-11597
E-Mail: gewerbe@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet:
Zimmer: EG.269


Gleichstellungsstelle
Stabsfunktion 1.5
Dienstag und Mittwoch erreichbar
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77607
Fax: 08151 148-11607
E-Mail: gleichstellungsstelle@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/SF1_5


Haupt- und Personalverwaltung
Fachbereich Z 11
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77233
Fax: 08151 148-11303
E-Mail: hauptverwaltung@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/Z11
Zimmer: OG.134


Ideen- und Beschwerdemanagement
Stabsfunktion 1.6
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77140
Fax: 08151 148-11160
E-Mail: kritik@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/SF1_6
Zimmer: EG.146


IKT- Informations- und Kommunikationstechnologie
Team 113
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77444
E-Mail: IT-Verwaltung@lra-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/113
Zimmer: EG.118 - EG.124


Immissionsschutzrecht und staatliches Abfallrecht
Team 503
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77409
Fax: 08151 148-11409
E-Mail: immissionsschutz@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/503
Zimmer: OG.226


Infektions- und Umwelthygiene
Team 321
Dampfschiffstraße 2 a
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77900
Fax: 08151 148-11999
E-Mail: gesundheitsamt@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/321


Integrierte Sozialplanung
Stabsfunktion 2.1
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77185
Fax: 08151 148-11185
Kontaktformular: https://www.lk-starnberg.de/kofm
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/SF2_1


Jugendarbeit, Erziehungsberatung und Sport
Fachbereich 24
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77866
Fax: 08151 148-11535
E-Mail: jugend@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/24
Zimmer: OG.173


Kämmerei, Liegenschaften
Team 12.11
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77296
Fax: 08151 148-490
E-Mail: finanzwesen@LRA-starnberg.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/12_11
Zimmer: OG.114


Kinder Jugend und Familie
Fachbereich 23
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77584
Fax: 08151 148-11535
E-Mail: fachbereich23@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/23


Kinder-, Jugend- und Familienberatung
Team 242
Moosstraße 5
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77388
Fax: 08151 148-11533
E-Mail: erziehungsberatung@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: www.lk-starnberg.de/242
Zimmer: Moosstraße 5, 1. Stock


Kommunale und Soziale Angelegenheiten
Geschäftsbereich 2
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77238
Fax: 08151 148-11539
E-Mail: soziales@LRA-starnberg.de
Kontaktformular: https://www.lk-starnberg.de/kofm
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/GB2
Zimmer: OG.153


Kommunalwesen
Fachbereich 20
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77551
Fax: 08151 148-11551
E-Mail: kommunalwesen@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/20
Zimmer: OG.182


Kreiskasse
Team 12.12
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77253
Fax: 08151 148-11253
E-Mail: kreiskasse@lra-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/12_12
Zimmer: OG.121


Kreisrechnungsprüfung
Stabsfunktion 1.7
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77225
Fax: 08151 148-11292
E-Mail: rechnungspruefung@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/SF1_7
Zimmer: OG.175


Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-770
Fax: 08151 148-11292
E-Mail: info@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/


Naturschutzrecht und Landschaftspflege
Team 501
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77371
Fax: 08151 148-11473
E-Mail: naturschutz@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/501
Zimmer: OG.278


Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Fachbereich 34
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77321
Fax: 08151 148-11630
E-Mail: sicherheit-ordnung@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet:
Zimmer: EG.173


Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gesundheits- und Veterinärwesen
Geschäftsbereich 3
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77338
Fax: 08151 148-11424
E-Mail: sicherheit-ordnung@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/gb3
Zimmer: EG.177


Organisation
Team 114
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77232
Fax: 08151 148-11292
E-Mail: organisation@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/114
Zimmer: OG.184


Persönliche Sozialhilfe
Team 222
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77306
Fax: 08151 148-11614
E-Mail: soziales@lra-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/222
Zimmer: OG.145


Personalentwicklung
Personalwesen Team 111
Strandbadstr. 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77234
Fax: 08151 148-11303
E-Mail: personalentwicklung@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Zimmer: OG.129


Personalwesen
Team 111
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77228
Fax: 08151 148-11292
E-Mail: personalservice@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/111
Zimmer: OG.128


Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Ehrenamt
Stabsfunktion 1.1
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77260
Fax: 08151 148-11250
E-Mail: presse@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/SF1_1
Zimmer: OG.108


Schulverwaltung, Vergaben, Straßenbauprojekte
Team 12.21
Strandbadstraße 2
82219  Starnberg
E-Mail: schulverwaltung@lra-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/12_21


Sitzungsdienst Kreisgremien
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77360
Fax: 08151 148-11360
E-Mail: sitzungsdienst@LRA-Starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Zimmer: OG.107


Sonderaufgaben
Stabsfunktion 1.8
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77277
Fax: 08151 148-11277
Internet: https://www.lk-starnberg.de/SF1_8
Zimmer: OG.291


Soziale Beratung
Team 224
Moosstraße 18b
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77243
E-Mail: soziale-beratung@LRA-starnberg.de
Internet: www.landkreis-starnberg.de


Soziale Hilfen II
Team 223
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
E-Mail: soziales@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/223
Zimmer: OG.149


Soziale Hilfen I
Team 221
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77238
Fax: 08151 148-11539
E-Mail: soziales@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/221
Zimmer: OG.153


Sozialwesen
Fachbereich 22
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77238
Fax: 08151 148-11 238
E-Mail: soziales@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/22
Zimmer: OG.153


Sozialwesen
Fachbereich 22 - Team 223
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77755
Fax: 08151 148-11238
E-Mail: sozialesUkraine@lra-starnberg.de
Zimmer: OG.161, OG.162


Staatliche Rechnungsprüfungsstelle
Fachbereich 21
Strandbadstr. 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77770
Fax: 08151 148-11292
E-Mail: rechnungspruefung@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/21
Zimmer: die Sachbearbeitung erfolgt dezentral


Umwelt
Geschäftsbereich 5
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77351
Fax: 08151 148-11351
E-Mail: umweltschutz@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/GB5
Zimmer: OG.230


Umweltschutz
Fachbereich 50
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77408
Fax: 08151 148-11473
E-Mail: umweltschutz@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/50
Zimmer: OG.232


Verkehrswesen
Fachbereich 30
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77424
Fax: 08151 148-11424
E-Mail: verkehrswesen@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/30


Verwaltungsmodernisierung
Stabsfunktion 1.3
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77290
Fax: 08151 148-11292
E-Mail: verwaltungsmodernisierung@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet:
Zimmer: OG.132


Veterinärwesen und gesundheitlicher Verbraucherschutz
Fachbereich 33
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77383
Fax: 08151 148-11652
E-Mail: veterinaerwesen@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/33
Zimmer: EG.184


Wasserrecht
Team 502
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77359
Fax: 08151 148-11473
E-Mail: wasserrecht@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/502
Zimmer: OG.233


Web-Service
Stabsfunktion 1.4
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77815
(Web-Service Zentrale)

Fax: 08151 148-11364
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Kontaktformular: https://www.lk-starnberg.de/kols
Internet: http://www.lk-starnberg.de
Zimmer: EG.114


Wirtschaftliche Jugendhilfe
Team 234
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77513
Fax: 08151 148-11513
E-Mail: fachbereich23@lra-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/234


Wohnraumförderung
Fachbereich 42
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77488
Fax: 08151 148-11524
E-Mail: wohnraumfoerderung@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/42
Zimmer: OG.189


ZENSUS-Erhebungsstelle
Stabsfunktion 2.2
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-69900
E-Mail: erhebungsstelle@Zensus.LK-Starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/SF2_2


Zentrale Angelegenheiten
Geschäftsbereich Z
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77250
Fax: 08151 148-11250
E-Mail: landrat@lra-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/
Zimmer: OG.109


Zentrale Dienste
Team 112
Strandbadstraße 2
82319  Starnberg
Telefon: 08151 148-77219
Fax: 08151 148-11292
E-Mail: zentrale-dienste@LRA-starnberg.de
De-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/112
Zimmer: EG.102


Zuständige Stelle

Landratsamt Starnberg

Strandbadstraße 2
82319 Starnberg

08151 148-770
08151 148-11292
info@LRA-starnberg.de
DE-Mail: info@lk-starnberg.de-mail.de
Internet: https://www.lk-starnberg.de/

Öffnungszeiten

Allgemeine Öffnungszeiten:


Mo., Di., Do. 7.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Mi. 7.30 Uhr bis 14.00 Uhr
Fr. 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr

Der BürgerService öffnet abweichend von den o.g. Öffnungszeiten morgens bereits ab 7.00 Uhr.

Zugang ins Landratsamt nur mit Terminbestätigung!
Bitte bringen Sie die ausgedruckte oder digitale Terminbestätigung, sowie Ihren Personalausweis oder Reisepass mit.
Zu allen persönlichen Terminen empfehlen wir eine Maske zu tragen und ausreichend Abstand zu halten.

Kontaktdaten
 unserer Fachbereiche und Ansprechpartner

Elektronische Kontaktaufnahme:

Nutzen Sie bitte unser:
Kontaktformular


Öffnungszeiten weiterer Fachbereiche und eingeschränkte Öffnungszeiten